Dawny pas startowy w centrum Gdańska

Dawny pas startowy w centrum Gdańska zostanie zagospodarowany. Co na nim powstanie?

Dawny pas startowy w centrum Gdańska zmieni się nie do poznania! Do 7 lutego w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożony ponownie do publicznego wglądu projekt planu  Zaspa-Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II  uwzględnia część uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu – na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. Najważniejsze zmiany to zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej w terenach inwestycyjnych – do co najmniej 35% oraz wprowadzenie obszaru zieleni urządzonej z drzewami wysokopiennymi w północnej części terenu 02-M/U32. Doprecyzowany został również przebieg obowiązkowych ciągów pieszych w południowej części planu, w terenie 01-M/U31.


Zapisy projektu planu umożliwią realizację nowej zabudowy, która w sposób harmonijny uzupełni istniejącą strukturę osiedla i wykreuje nową, śródmiejską jakość zagospodarowania tej przestrzeni. W  projekcie zachowano istniejące powiązania piesze, z jednoczesnym wykreowaniem opartych o nie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni ogólnodostępnych.

Plan ustala rezerwę terenu dla nowej publicznej ulicy dojazdowej, przecinającej pas startowy na przedłużeniu ul. Pilotów, która umożliwi połączenie ul. Dywizjonu 303 z al. Jana Pawła II. Nowa zabudowa o funkcji mieszkaniowo-usługowej i wysokości do 7 kondygnacji wykreuje wschodnią pierzeję al. Jana Pawła II. Na pozostałym obszarze dopuszcza się zabudowę od 5 do 6 kondygnacji, a w południowej części – bezpośrednio przy ul. Hynka – do 18 kondygnacji. W północnej części, przy ul. Startowej dopuszczono ponadto miejscowe podwyższenie zabudowy do 13 kondygnacji nadziemnych.

Dawny pas startowy w centrum Gdańska

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-42-57 lub za pośrednictwem maila jaroslaw.wincek@brg.gda.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44. Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 31.01.2022 r. o godzinie 17:00.

Podobna sytuacja miała miejsce w Szanghaju. Tamtejsze dawne lotnisko zmieniło się w jeden z najdłuższych parków linearnych na świecie. Więcej na temat przebudowy lotniska w Szanghaju przeczytacie tutaj: LOTNISKO ZMIENIŁO SIĘ W PARK LINEARNY. ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM MIASTA! 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Gdańsk | Ciekawostki | Metamorfoza | Woonerf

źródło: gdansk.pl / gdansk.polska3d.pl 
wizualizacje: gdansk.polska3d.pl