III linia metra w Warszawie. Rusza przetarg na prace przedprojektowe! 

III linia metra w Warszawie to prawdopodobnie najważniejsza inwestycja Niemal 8 kilometrów, 6 stacji i cała infrastruktura towarzysząca. Właśnie ruszył przetarg na wykonanie „Prac przedprojektowych – ETAP I – PRAGA – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie”.

Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie:
• Projektu koncepcyjnego – Raport wstępny,
• Ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;
• Oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;
• Analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;
• Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej;
• Programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektu Koncepcyjnego – Raport końcowy.

Udział w postepowaniu mogą wziąć wykonawcy posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia, zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz dysponujący odpowiednim zapleczem technicznym i zawodowym. Oferty można składać do 28 czerwca.

Kryteriami oceny będzie: cena (60 %) oraz dodatkowe doświadczenie – koordynator, projektant w specjalności architektonicznej, projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej, geolog (każde po 7 %) oraz wykonanie uproszczonego projektu koncepcyjnego (5 proc.). Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 28 czerwca.Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie: https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/2774/details?folder=01f6 


Jak będzie wglądać III linia metra w Warszawie?
Linia M3 zaplanowana jest z myślą o 180 tysiącach osób mieszkających na Pradze-Południe. Metro zapewni również sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa i Kamionka.

W pierwszym etapie budowy, która potrwa do 2028 r. powstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego, w kolejnym etapie budowy, powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko), a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o jego dalszym rozwoju.
Dlaczego III linia metra w Warszawie jest potrzebna? Metro Warszawskie odpowiada: 

Argument pierwszy: wydajność
Ścisłe centrum Warszawy to obszar o największej gęstości zaludnienia oraz obszar o największej koncentracji miejsc pracy i ważnych instytucji. Wymaga kompleksowej obsługi różnymi rodzajami transportu zbiorowego – w tym najbardziej wydajnymi, środkami transportu szynowego. Wzajemnie komplementarne ułożenie 3 pasm szyny o przebiegu wschód – zachód: metro, kolej, metro w odstępach zapewniających obustronne wygodne dojście piesze stworzy ruszt komunikacyjny o bardzo wysokiej wydajności. Dziś już widzimy jakie efekty daje wzajemne uzupełnianie się II linii z linią średnicową. Brakuje takiej samej obsługi w śródmieściu południowym. Zachodni odcinek III linii metra wypełni tę lukę. Dworce kolejowe stanowią bramy do miasta, mają znaczenie dla komunikacji wewnątrz miejskiej, krajowej oraz międzynarodowej dlatego tak ważne jest, aby bramy te posiadały powiązanie z najwydajniejszymi środkami transportu miejskiego.

Argument drugi: komplementarność
Celem realizacji odcinka praskiego III linii metra nie jest skomunikowanie dwóch dworców metrem, ale  zapewnienie mieszkańcom Warszawy możliwości wyboru najbardziej wygodnych i odpowiednich dla celu podróży tras przejazdu. Rozwijany w Warszawie system transportu oparty jest o podejście Mobility as a Service. MaaS jest koncepcją, w której miasto rozwija infrastrukturę transportową komplementarnie do innych już istniejących środków transportu, uwzględniając przy tym badania ruchu i najczęściej odbywane przez pasażerów podróże. W efekcie można zaoferować jedną kompleksową usługę, która łączy ofertę wielu przewoźników, systemy nawigacji oraz technologie płatności. W Warszawie funkcje te są zaspokajane przez system Warszawskiej Karty Miejskiej oraz szeregu technologii płatności i nawigacji zintegrowanych z systemem biletowym i systemami nawigacji. Dzięki integracji systemów transportu pasażer ma swobodę wyboru i przesiadania się pomiędzy różnymi środkami transportu i wybiera z wykorzystaniem nowoczesnych technologii najwygodniejszy i najbardziej odpowiedni dla niego rodzaj podróży. Stwarzanie takich alternatyw daje pasażerom możliwość optymalizowania czasu, trasy podróży i szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

Argument trzeci: intermodalność
Stacja metra Stadion Narodowy ma pełnić rolę przesiadkową pomiędzy dwiema liniami metra, aby ułatwić pasażerom korzystającym z obu linii na wygodne przesiadanie się w relacji Wola-Targówek oraz Gocław-Śródmieście Płd.-Ochota. Ponadto skomunikowanie stacji z przystankiem kolejowym tworzy wygodny węzeł przesiadkowy metro-kolej. To ważne, gdy przepustowość po modernizacji będzie zbliżona do systemu metra co w praktyce będzie oznaczało, że linia średnicowa po modernizacji stanie się równie wydajnym i efektywnym korytarzem obsługujących centrum miasta i pozwalający na skomunikowanie z I, II i III linią metra.

Inną rolę w systemie ma pełnić obsługa Dworca Wschodniego, który z założenia ma być nie tylko dworcem kolei dalekobieżnej, ale również dworcem dla autobusów podmiejskich i dalekobieżnych. Przewidziany w planie miejscowym teren pod dworzec autobusowy jest obecnie przedmiotem odrębnego opracowania finansowanego ze środków UE, który ma wskazać na zakres niezbędnych inwestycji, aby stworzyć wokół Dworca Wschodniego kompleksowy węzeł intermodalny – kolej, metro, tramwaj, autobusy.

Argument czwarty: miastotwórczość
Budowa III linii metra ma zaktywizować pod kątem tworzenia miejsc pracy po praskiej stronie Warszawy. Szczególnym miejscem po kątem przekształceń są Błonia Stadionu Narodowego, które są w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Stadion. Zgodnie z założeniami uchwalonego już planu miejscowego ma w tym miejscu powstać ponad 200 tys.m2 powierzchni  biur i usług w nowoczesnych budynkach, dla których obsługi kluczowe będzie zapewnienie sprawnego systemu transportu szynowego.

Czytaj też: Komunikacja miejska | Warszawa | Architektura w Polsce | whiteMAD na Instagramie

źródło: www.metro.waw.pl