Kraków kupił las, by oddać go mieszkańcom

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał umowę, na mocy której Kraków zyskuje teren położony w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej. To fragment wchodzący w skład Lasu Borkowskiego. W przyszłości teren ten zostanie udostępniony mieszkańcom jako miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Podpisanie umowy to efekt rozmów, które władze Krakowa toczyły od kilu lat z prywatnym inwestorem. Umowa obejmuje w sumie sześć działek o łącznej powierzchni około 15 ha. Kwota, którą miasto zgodziło się zapłacić wynosi 16 mln zł. Wcześniej formalnie zmieniono status tego terenu. Las Borkowski był bowiem lasem tylko z nazwy. Wykupienie go przez miasto oznacza odsunięcie ryzyka wycinki drzew pod inwestycje na tym zielonym terenie.

Część pozyskanej przez miasto nieruchomości położona jest w granicach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Borkowski”, gdzie we wstępnej koncepcji planu znajduje się w terenach zieleni urządzonej oraz w terenach dróg publicznych. Pozostały obszar podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa – etap A”, zgodnie z którym położony jest w przeważającej części w terenach lasów oraz w niewielkim fragmencie w terenach dróg publicznych.

O potrzebie przejęcia lasu przez miasto sygnalizowali sami mieszkańcy. Wniosek taki wydała Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa oraz Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Las Borkowski to nie tylko działki, które kupuje miasto. To także 51 ha należących do Gminy Miejskiej Kraków, a także 17 ha Skarbu Państwa, którymi dysponuje Zarząd Zielni Miejskiej. Na części gminnej lasu trwają już prace.

Do tej pory w okolicach Lasu Borkowskiego ZZM wykonał przy ul. Żywieckiej ścieżkę pieszo-rowerową (realizacja zadania z budżetu obywatelskiego). Zamontowano również dodatkowe kosze na śmieci i ławki oraz ustawiono trzy tablice edukacyjne. Kolejnymi zadaniami, zrealizowanymi w ostatnich  miesiącach były: naprawa kładki na potoku Rzewnym, odtworzenie i umocnienie brzegu potoku, przebiegającego w granicy lasu, a także realizacja punktu obserwacyjno-widokowego nad rozlewiskiem potoku Rzewnego oraz pomost do obserwacji przyrody.


Dodatkowo ZZM zamierza wyremontować ścieżki leśne, z których korzystać będą mogli mieszkańcy. Ścieżki mają być wykonane z kamienia naturalnego, uzupełnione będą o ławki, tablice edukacyjne i kosze na śmieci. W całej sprawie znaczenie ma jeszcze jeden aspekt – last stanowi naturalne miejsce dla siedlisk wielu gatunków zwierząt i roślin. Pozostawienie go w takiej formie pozwoli zachować zróżnicowany drzewostan leśny i pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność Krakowa.

źródło: UM Kraków

fot. ilustracyjne