Nowe Miasto w Krakowie. Nowa dzielnica Krakowa zajmie 700 hektarów!

Nowe Miasto w Krakowie ma stać się nowoczesną i ekologiczną dzielnicą, która zaoferuje dom i pracę dla ponad 100 tysięcy mieszkańców. Najnowsza dzielnica Krakowa – Nowe Miasto – ma powstać na południowym krańcu miasta. Blisko 700-hektarowy teren stanie się w przyszłości dzielnicą wysokich wieżowców, ze strefą kulturalną, sportową, szpitalną i wielkim, 65-hektarowym parkiem. Miasto opracowało koncepcję projektu planu miejscowego „Nowe Miasto”, obejmującego tereny Rybitw.

Założenia tego wieloletniego przedsięwzięcia będą przedstawiane przez wiceprezydenta Jerzego Muzyka podczas Kijowskiego Forum Inwestycyjnego w najbliższych dniach.

Projekt „Nowe Miasto w Krakowie” jest jedną z trzech strategicznych inwestycji, planowanych w Krakowie – obok otoczenia lotniska w Balicach i Nowej Huty Przyszłości. Granice projektowanego planu wyznaczają linia kolejowa, czwarta obwodnica oraz ulice Śliwiaka i Christo Botewa. Teren obecnie pełni funkcję magazynowo-przemysłową. Funkcjonujący tam przedsiębiorcy będą objęci 10-letnim okresem dostosowawczym.

Samowystarczalna dzielnica Nowe Miasto w Krakowie

Jak zaznacza Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, projekt planu miejscowego dla tego rejonu miasta jest wyjątkowy, ponieważ do tej pory w Krakowie nie powstał tego typu dokument urbanistyczny, który uwzględniałby kompleksowo tyle funkcji życiowych na jednym terenie.

“Koncepcja urzeczywistnia strategię rozwoju miasta Krakowa do 2030 r. i zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa, uchwalonych przez radę miasta w 2018 r., które wyznaczyły teren Rybitw i Płaszowa do przeobrażeń, rozwoju i stworzenia nowej multifunkcyjnej dzielnicy. Wysłaliśmy koncepcję do uzgodnień z innymi instytucjami i czekamy na stanowisko organów zewnętrznych w tym zakresie. W przyszłości, w tym miejscu będzie można znaleźć pracę, mieszkać, korzystać z rozrywki, ale i terenów zielonych, ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym dwóch placów miejskich” – mówi Jerzy Muzyk.

Dobrze skomunikowany teren

Miasto w związku z tym opracowywanym projektem planu stara się aktywnie uczestniczyć w zakresie przygotowania dużego układu transportowego, który będzie umożliwiał przemieszczanie się znacznej grupy osób na obszarze nowej dzielnicy. Już w obecnych przedsięwzięciach inwestycyjnych przewiduje się realizację przedłużenia linii tramwajowej z Małego Płaszowa do os. Złocień, wydłużenie ul. Domagały, przejście przez rzekę Drwinę do ul. Surzyckiego i Christo Botewa, znaczący remont wraz ze zmianą przebiegu ul. Półłanki, a także wyznaczenie sieci nowych ulic, które skomunikują wewnętrznie ten rejon miasta.

Zielona dzielnica Nowe Miasto w Krakowie

Zgodnie z koncepcją planistyczną w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwina przewiduje się realizację parku miejskiego. Wraz z zalesiony terenem od strony oczyszczalni ścieków w Płaszowie ma objąć teren ok. 65 hektarów. Dla porównania Błonia Krakowskie zajmują ok. 48 ha.

“Staramy się projektować dzielnicę, by sprostać wyzwaniom współczesności, tj. przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ochroną środowiska czy likwidację tzw. wyspy ciepła. Urzeczywistnienie tej koncepcji będzie się wiązać z dużymi nakładami finansowymi w infrastrukturę drogową, sieciową, wodociągi, kanalizację, ale i retencjonowanie wód przy nawalnych deszczach” – zapowiada wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Drapacze chmur w Nowym mieście w Krakowie

Nowe Miasto w Krakowie pozwoli na budowę nawet 22 wysokich budynków powyżej 90 metrów, a także cztery mierzące do 150 metrów.

Jest to koncepcja, która nadaje nowy wymiar, jeśli chodzi o ten obszar Krakowa. – Przewidujemy tam takie możliwości inwestycyjne, których nasze prawo lokalne nie dopuszcza w innych rejonach miasta. Jeśli ten plan miejscowy wejdzie w życie, będzie obejmował największy teren inwestycyjny w mieście, który zachęci nowych inwestorów, aby w tym obszarze podejmować ważne wyzwania inwestycyjne. Tym bardziej, że będą one dopuszczone w zakresie zdecydowanie większym niż w innych rejonach miasta – zaznacza Jerzy Muzyk.

“Wydział Planowania Przestrzennego UMK opracował koncepcję planu. Jesteśmy po opiniach wewnętrznych naszych wydziałów i jednostek. Obecnie trwa kolejny etap procedury planistycznej – uzgadniane są zapisy dokumentu z organami zewnętrznymi. W następnej kolejności, jeszcze jesienią tego roku, wyłożymy plan do publicznego wglądu” – zapowiada zastępca prezydenta Krakowa.

Miasto dąży do tego, by plan miejscowy uwzględniał interesy wszystkich podmiotów. Zgodnie z założeniami plan mógłby zostać przedstawiony radnym i uchwalony do końca 2021 r.

źródło: krakow.pl