Park linearny zamiast torów

Park linearny zamiast torów. Poznań chce przebudować tereny po dawnej “kolei berlińskiej”

Park linearny zamiast torów – taką propozycję wysunęły władze Poznania, w ramach przebudowy terenów w okolicy dawnej kolei berlińskiej. Taka koncepcja znalazła się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. Dmowskiego i Góreckiej w Poznaniu”. W czwartek, 12 stycznia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. 

Pierwszy w stolicy Wielkopolski park linearny może powstać na terenie po dawnych torach “kolei berlińskiej” na Górczynie. Projektem miejscowego planu objęty został obszar o powierzchni około 83 ha. Teren ten od wschodu i południa ograniczony jest torami kolejowymi, od zachodu ul. Głogowską, a od północy ul. Krauthofera.

Jednym z najważniejszych celów planu jest określenie zagospodarowania terenów po nieużywanych już torach kolejowych. Według projektu planu może tam powstać nowy miejski park. Ma to być tzw. park linearny. Tego typu założenia tworzy się na terenach, które pełniły niegdyś funkcje komunikacyjne (np. High Line, czyli dawna estakada kolejowa w Nowym Jorku). W Poznaniu zajmie on obszar po dawnych torach “kolei berlińskiej”. Wzdłuż nich zaplanowana jest droga pieszo-rowerowa. Projekt – w starych kolejowych budynkach – dopuszcza także funkcje kultury, gastronomii i sportu. Może tam powstać również infrastruktura sportowo-rekreacyjna (np. boiska, siłownie na świeżym powietrzu, czy place zabaw). Nowy park ma mieć powierzchnię ok. 11 ha. Wykup terenu pod park na Górczynie i jego urządzenie to koszt z budżetu Miasta szacowany na około 21 mln zł. Obok lokalizacji przyszłego parku plan wskazuje także strefy zieleni, które chronią cenne obszary przed zabudową i ograniczają ich zagospodarowanie.

Fragment dawnej “kolei berlińskiej” w miejscu skrzyżowania z ulicą Dmowskiego. Zdjęcie Google Maps z 2021 roku

Projekt mpzp określa również parametry istniejących i projektowanych ulic na tym terenie, w tym nowych odcinków ul. Drużynowej i tzw. ulicy nowej Opolskiej. Uporządkowania komunikacyjnego wymaga powiązanie tej części Górczyna z ul. Głogowską. Obecny układ drogowy – w perspektywie realizacji zamierzeń planistycznych, wynikających z projektu – będzie nieefektywny i potrzebuje przebudowy. Zaproponowany w projekcie rozwiązania komunikacyjne mają uporządkować ruch w tej części miasta.

Projektowany przebieg ul. Drużynowej wskazany był w dokumentach planistycznych Miasta już od wielu lat. Zgodnie z zapisami projektu mpzp ul. Drużynowa będzie drogą z obustronnym chodnikiem, zielenią przydrożną i dwukierunkową jezdnią. Zaproponowany w projekcie planu układ transportowy przewiduje realizację powiązania tramwajowego pomiędzy tzw. nową Opolską a pętlą na Górczynie, poprzez ulicę Drużynową. Jest to perspektywiczne rozwiązanie, a plan ma zabezpieczyć przebieg tej trasy w przyszłości.

Projekt planu ustala parametry zabudowy i zagospodarowania terenów dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów usługowych  i przemysłowych. Ponadto plan wskazuje również stanowiska archeologiczne oraz budynki ujęte w  Gminnej Ewidencji Zabytków, a takżę inne obiekty chronione.

Dyskusja publiczna i konsultacje społeczne

Projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w czwartek, 12 stycznia, o godz. 17:00 na platformie ZOOM pod adresem – https://zoom.us/j/95493588805?pwd=MmxGVTd2R3hCNHorZU5MTGxzVGhKUT09 (Meeting ID: 954 9358 8805, hasło: 851353).

Uwagi do projektu można składać do 17 lutego. Kolejnym etapem będzie rozstrzygnięcie złożonych pism i uchwalenie planu przez Radę Miasta Poznania.

Pracom nad dokumentem towarzyszą konsultacje społeczne. W ramach ich drugiego etapu wpłynęło 195 pism dotyczących projektu planu. Po ich analizie  powiększono obszaru planowanego parku o dodatkowe 1,4 ha, wprowadzono ochronę istniejących drzew posiadających cechy pomnikowe,  poszerzono strefy zieleni, a także dodano zapisy obejmujące ochroną relikty staroberlińskiej linii kolejowej.

Park linearny zamiast torów na Górczynie to waszym zdaniem dobry pomysł? A może uważacie, że to miejsce może mieć inne przeznaczenie?

źródło: poznan.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Poznań | Ekologia | Metamorfoza | Place, Skwery, Parki  | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły