Rezerwat Lasy Sopockie. Tak miasto chce ochronić cenną zieleń w mieście!

Rezerwat Lasy Sopockie ma być sposobem na ochronę cennej zieleni w mieście. Pomysł wynika z realnej potrzeby, a także oczekiwań samych mieszkańców. Stworzenie tego typu rezerwatu wprowadzi nowe obostrzenia w korzystaniu z lasu, co wynika wprost z przepisów prawa. Właśnie dlatego władze zachęcają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, w ramach których zebrane zostanę opinie, propozycje i oczekiwania mieszkańców Sopotu. Jak wy oceniacie taką inicjatywę?

Przedstawiciele Gminy Miasta Sopotu od lat podejmują aktywne działania mające na celu zmianę zasad gospodarki leśnej. 4 lutego 2021 Rada Miasta Sopotu podjęła rezolucję w sprawie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Prezydent Sopotu składał swoje uwagi i propozycje do Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034. Protestował też przeciwko wycofaniu się Lasów Państwowych z certyfikacji drewna, która powodowała większą konieczność ochrony lasów. Teraz miasto planuje stworzyć tzw. Rezerwat Lasy Sopockie, który byłby 300 hektarowym terenem wchodzącym w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

“W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy narastający sprzeciw znacznej grupy mieszkańców Sopotu wobec sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na terenie lasów wokół Sopotu, wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, skutkującej wycinkami drzew i dewastacją dróg leśnych. Jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony lasu jest tworzenie rezerwatów. Zapraszamy mieszkańców Sopotu do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie utworzenie rezerwatu „Lasy Sopockie”. Konsultacje odbędą się w dniach 15 maja-30 września br.” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie miasta Sopot

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mają dla miasta ważne znaczenie ochronne i retencyjne. Pełnią też bardzo ważne funkcje przyrodnicze oraz społeczne, nie tylko dla mieszkańców Sopotu, ale dla całej przylegającej do nich aglomeracji gdańskiej. Stąd dążenie do wyeliminowania lub ograniczenia do minimum wycinki drzew na tych terenach. Jedną z najskuteczniejszych metod ochrony lasu jest utworzenie rezerwatu przyrody. Na jego terenie nie pozyskuje się drewna, a wycinanie drzew ograniczone jest do minimum i wynika tylko ze względów bezpieczeństwa i działań ochronnych. Stąd pomysł, aby w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, na terenie Sopotu, utworzyć duży rezerwat „Lasy Sopockie”, o powierzchni ponad 300 ha.

Utworzenie rezerwatu skutkuje jednak objęciem terenu szeregiem zakazów wynikających z przepisów prawa. Należy liczyć się na przykład z ograniczeniem poruszania się po rezerwacie poza wyznaczonymi ścieżkami, czy też z zakazem wprowadzania na teren rezerwatu psów. Dlatego władze Sopotu chcą poznać opinię mieszkańców w kwestii zagospodarowania terenów leśnych, funkcji, które mają one pełnić oraz ich ochrony w formie rezerwatu. Czy aby skutecznie chronić las przed wycinką zgodzimy się na pewne ograniczenia, czy też nie wyrażamy na to zgody wiedząc, że za kilkanaście lat nie będzie już starego lasu, do którego przywykliśmy?

Konsultacje społeczne na temat ochrony i użytkowania lasów na terenie Sopotu oraz utworzenia rezerwatu „Lasy Sopockie” odbędą się w dniach 15 maja-30 września 2023 r. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę konsultacyjną (załącznik pod tekstem). Ankietę można złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, a także przesłać:

– pocztą na adres Urzędu Miasta Sopotu: 81-704 Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 25/27,
– pocztą elektroniczną na adres tomasz.tabeau@um.sopot.pl. Za ważne uznaje się przesłanie skanu podpisanej ankiety.

Mieszkańcy Sopotu mogą też wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

  • 7 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 w Sanatorium Leśnik, ul. 23 marca 105. Po spotkaniu odbędzie się spacer informacyjno- konsultacyjny po lesie.
  • 15 czerwca 2023 r. o godz.17.00 w fili Miejskiej Biblioteko Publicznej Broadway ul. Kolberga 9. Po spotkaniu odbędzie się spacer informacyjno-konsultacyjny po lesie.
  • 5 września 2023 r. o godz. 17.00 w Sanatorium Leśnik ul. 23 Marca 105. Po spotkaniu odbędzie się spacer informacyjno-konsultacyjny po lesie.
  • 7 września 2023 r. o godz. 17.00 w Sopotece, ul. Tadeusza Kościuszki 14, II piętro.

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o przebiegu i wyniku konsultacji. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji sprawozdanie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sopotu, w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

O Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) został utworzony w 1979 roku. Obecna powierzchnia Parku wynosi 19.930 ha., zaś otuliny 16.542 ha.

Celem utworzenia parku krajobrazowego jest ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w warunkach racjonalnego gospodarowania. Na całość TPK składają się dwa rozległe kompleksy leśne na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej, rozdzielone przez zurbanizowane tereny Wielkiego Kacka, Małego Kacka i Gdyni Dąbrowy. Kompleks północny obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, zaś dwukrotnie mniejszy kompleks południowy – fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska.

Do najcenniejszych walorów przyrodniczych parku należy unikatowa polodowcowa rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim, a zwłaszcza z jego (ostatnią) fazą pomorską – od 15 do 13 tysięcy lat temu, od której zaczęło się ostateczne, jak dotąd, wycofywanie lądolodu z naszych ziem. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska oraz kilkanaście niedużych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, Zawiat, Okuniewko, Długie – niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych powstałych tuż po ustąpieniu zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność licznych głazów narzutowych. Dnem wielu dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie parku, np. Cedron, Cisówka, Marszewska Struga, Swelinia, Świemirowski Potok, Rynarzewski Potok, Prochowy Potok, Zajączkowski Potok. Tylko największe cieki rozpoczynają swój bieg na wysoczyźnie poza granicami TPK: Gościcina, Zagórska Struga, Kaczy Potok, Potok Oliwski i Strzyża.

Specyficzne środowiska chłodnych północnych zboczy, głębokich dolin z potokami o charakterze podgórskim, obszarów źródliskowych, miejsc do dziś w sposób naturalny aktywnych erozyjnie, torfowisk, czystych śródleśnych jezior, głazów narzutowych umożliwiły zachowanie się interesującej flory i fauny.

źródło: UM Sopot / https://www.sopot.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Ekologia | Las | Sopot | Place, Skwery, Parki

Rezerwat Lasy Sopockie powstanie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Trójmiejski Park Krajobrazowy – Owczarnia / zdj. Leszek Kledzik / źródło: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/