Uchwała krajobrazowa w Krakowie wchodzi w życie od 1 lipca.

Świetne wieści z Krakowa. Już od 1 lipca na terenie stolicy małopolski zacznie obowiązywać uchwała krajobrazowa w Krakowie. Nad nowymi przepisami krakowski magistrat pracował przez ponad 5 lat. O przyjęciu ustawy informowaliśmy was TUTAJ. Co się zmieni dzięki nowym zasadom? 

Uchwała krajobrazowa w Krakowie była opracowywana przez ponad 5 lat. Po długich dyskusjach, ponad 30 poprawkach i wielu analizach udało się stworzyć i przegłosować ustawę krajobrazową, która ma pomóc oczyścić miasto ze szpecących je reklam, natłoku banerów i zlikwidować bariery w przestrzeni publicznej – takie, jak grodzone osiedla.

Prace nad projektem ruszyły jesienią 2015 r. Był on trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu (w 2017, 2018 i 2019 r.). Do pierwotnej propozycji wprowadzano zmiany, a nowe rozwiązania były szeroko dyskutowane i konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Do projektu wpłynęło ponad 30 poprawek, ale większość z nich ich autorzy wycofali, uznając argument podnoszony przez Grzegorza Janygę, zastępcę dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego UMK – że ich przyjęcie spowoduje konieczność powtórzenia czynności proceduralnych.

„Powinniśmy dać szansę tej uchwale. Dokument może nie jest idealny, ale staraliśmy się uwzględnić sugestie mieszkańców. Zdaje sobie jednak sprawę, że nasze propozycje budzą sprzeciw części branży reklamowej” – mówił Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Poprawa standardów jakościowych i estetyki przestrzeni publicznej to podstawowy cel tzw. uchwały krajobrazowej, której projektem zajmowała się Rada Miasta. Dokument precyzuje zasady i warunki sytuowania na terenie Krakowa obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała krajobrazowa w Krakowie zakłada podział miasta na trzy strefy, z czego strefa III miałaby zostać podzielona jeszcze na trzy podobszary – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług. Uchwała wprowadza ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. bannery, billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m kw., a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.

fot. krakow.pl/Wiesław Majka

Przyjęte zapisy dopuszczają bannery reklamowe na czas prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat. Natomiast reklama na obiektach budowlanych – co do zasady – ma być sytuowana wyłącznie na poziomie parteru budynku, w sposób niezasłaniający okien, drzwi i detali architektonicznych. Uchwała uszczegóławia także takie kwestie, jak podświetlenie tablic reklamowych, odległość billboardu od budynku, sytuowanie paneli reklamowych (np. w wiatach przystankowych czy w przejściach podziemnych), odległość wolnostojących tablic reklamowych od skrzyżowań czy minimalną odległość między wolnostojącymi tablicami reklamowymi na terenach ulic wlotowych.

Kolejną istotną kwestią jest uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń, tak, aby w mieście nie powstawały zamknięte enklawy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Uchwała zakazuje sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają jednak wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W uchwale znalazły się także zapisy dotyczące wysokości, rodzaju oraz kolorystyki materiałów małej architektury, a także zakaz ich sytuowania w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść dla pieszych i tras rowerowych. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca, ale radni Krakowa nie kryją, że uporządkowanie miasta i dostosowanie się przez handlowców, usługodawców i branżę reklamową do nowych wytycznych będzie wymagało czasu.

Czytaj też: Polska | Kraków | Metamorfoza | Identyfikacja wizualna | Kultura | Ciekawostki

W Krakowie usunięto 120 nielegalnych reklam [ZDJĘCIA PRZED i PO]

źródło: krakow.pl