Autostrada rowerowa w Katowicach

Autostrada rowerowa w Katowicach. Powstanie w miejscu dawnej kolei piaskowej!

Autostrada rowerowa w Katowicach będzie miała status tak zwanej velostrady, czyli trasy rowerowej o podwyższonych standardach. Droga ta połączy Giszowiec (rejon ul. Mysłowickiej i Kolistej) z Katowickim Parkiem Leśnym (ul. Francuska) i dalej w kierunku przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta. Velsotrada w Katowicach przebiegać będzie przez teren dawnej kolei piaskowej.

Autostrada rowerowa w Katowicach, która będzie miała status velostrady oferować będzie znacznie wyższe standardy niż większość ścieżek rowerowych. Wytyczne, w ramach których budowana będzie velostrada w Katowicach  regulują „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów” opracowane i opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych 1 grudnia 2020. Przepisy te określają minimalną szerokość drogi na 3 m, a parametry projektowe powinny umożliwić płynne przemieszczanie się z prędkością do 40 km/h, przy czym zakłada maksymalne nachylenie podjazdów do 6% oraz krzyżowanie się jednopoziomowo z innymi drogami tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Budowana trasa dla rowerów będzie miała ponad 5,3 kilometra długości z czego aż 4,2 kilometra będzie miało status velostrady. Odcinek o podwyższonych parametrach powstanie na terenie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta.

“Powstanie wygodne i bezpieczne połączenie dla rowerzystów i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.” – czytamy na portalu portal.katowice.pl


Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przygotowanie procedury przetargowej na realizację robót budowalnych. Projektant będzie brał udział w zebraniach Zespołu konsultacyjnego ds. polityki rowerowej miasta Katowice, konsultacjach z Radami Jednostek Pomocniczych oraz konsultacjach społecznych.
Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 9 sierpnia. Wybrana firma będzie miała 11 miesięcy na wykonanie projektu. Pod koniec 2022 r. ogłoszone może zostać postępowanie na wybór wykonawcy.

Rozwiązania infrastrukturalne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velostrady. Ponadto, plan miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zadeklarowała udział i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obecnie trwają prace nad porozumieniem w sprawie dofinansowania planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.

“Przypomnijmy, że w maju podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po zlikwidowanej kolei piaskowej, należącej do Spółki CTL Maczki-Bór S.A. Akt notarialny podpisali Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór. Umowa dotyczyła sprzedaży działek na rzecz miasta Katowice o łącznej powierzchni 5,7 ha za kwotę 591 688,09 złotych.” – czytamy na portalu portal.katowice.pl

Zrealizowany 18-kilometrowy odcinek w Jaworzenie, obecnie najdłuższa w Polsce trasa rowerowa. Zdjęcia: Therud / Wikimedia Commons / lic. CC BY-SA 4.0

Grunty nabyte przez Miasto znajdowały się w użytkowaniu wieczystym bądź we własności Spółki CTL Maczki-Bór S.A., należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia Piasku Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór S.A., powstał z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Do majątku Spółki należały między innymi tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km.

Tereny po zlikwidowanej piaskowej linii kolejowej tworzyły sieć linii kolejowych biegnących wzdłuż Zabrza poprzez Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działającymi na Śląsku kopalniami węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór. Teraz ten teren będzie spełniał również funkcję komunikacyjną, ale już w zupełnie innym wymiarze.

“Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, rowery służą tu nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Każdego roku przeznaczamy pokaźne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej, np. w zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 14 mln zł. Dzięki kolejnym oddawanym inwestycjom, pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, a naszym priorytetem jest połączyć wszystkie dzielnice miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum. Zdecydowaliśmy przejąć tereny po dawnej kolei piaskowej, w śladzie której powstać będzie mogła droga o parametrach velostrady. Inwestycja ta doskonale wpisywać się będzie w naszą politykę zrównoważonego transportu” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto Katowice wypracowało zasady współpracy z “Górnośląsko-Zagłębiowskią Metropolią w zakresie przygotowania procesu budowy Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych (MSTR), określonej w dokumencie pn. „Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM”. Autostrada rowerowa w Katowicach ma być jej częścią.

W pierwszej kolejności współpraca dotyczy działań na rzecz realizacji następujących metropolitalnych dróg rowerowych:
• połączenie Katowice – Sosnowiec
• połączenie Katowice Giszowiec – Katowice Brynów
• połączenie Sosnowiec – Czeladź

Miasto Katowice wypracowało również zasady współpracy z GZM w zakresie projektu pn. „Rower Metropolitalny”, obejmującego utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów na terenie 41 gmin GZM. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, na terenie Katowic funkcjonować będzie system o liczebności co najmniej 150 stacji i 1000 rowerów.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Ekologia | Katowice | Zdrowie | Ciekawostki | Komunikacja miejska

źródło: portal.katowice.pl
zdjęcia: RED, UM Katowice, Therud, YouTube QbaKa

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły