47 reklam na jednym płocie
zdjęcie: Maciej Grzyb / Kraków PL

47 reklam na płocie Parku Zdrojowego. Znika banerowa fortyfikacja z Krakowa!

47 reklam na jednym płocie. I to nie byle jakim płocie, bowiem tzw. banerowa fortyfikacja z Krakowa okalała zabytkowy Park Zdrojowy Mateczny. Dzięki Uchwale Krajobrazowej, mieszkańcy stolicy małopolski po raz pierwszy od lat, mogli z daleka podziwiać uroki parku. Właśnie rozpoczął się demontaż bilbordów przy Parku Zdrojowym Mateczny. Efekt widać gołym okiem! 

Uchwała krajobrazowa w Krakowie przynosi efekty! Od 1 lipca 2020 roku w Krakowie obowiązuje uchwała krajobrazowa. To dokument, który ustala zasady na podstawie których można w mieście zamieszczać banery reklamowe. Właściciele nośników, które nie spełniają tych zasad musieli usunąć swoje banery.

Uchwałę krajobrazową przyjęto już między innymi w Gdańsku, Poznaniu i w Warszawie. W tym roku do grona tych miast dołączył Kraków. Prace nad projektem ruszyły jesienią 2015 r. Aż trzykrotnie projekt był wykładany do publicznego wglądu. Wszyscy zainteresowani mogli więc zgłaszać swoje uwagi w 2017 r., 2018 r. oraz 2019 r. Dzięki konsultacjom do projektu wprowadzono zmiany, które odpowiadają na zgłaszane problemy. W sumie zgłoszono 30 poprawek, z których większość wycofali sami autorzy.

Przyjęta w Krakowie uchwała krajobrazowa ma poprawić standard i estetykę przestrzeni publicznej. Dokument precyzuje zasady i warunki sytuowania w Krakowie obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W zapisach są wskazane gabaryty, rodzaj materiałów budowlanych i standardy jakościowe. Uchwała krajobrazowa dzieli Kraków na trzy strefy. Trzecia strefa podzielona została na mniejsze obszary: Stare Miasto, Nową hutę i Śródmieście. Wyróżniono także ulice wlotowe do miasta oraz tereny towarzyszące obiektom usług.


Uchwała krajobrazowa  w Krakowie zakazuje mocowania tablic reklamowych na słupach oświetlenia ulicznego, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie wydaje na nie nowych zezwoleń. W związku z tym, od wejścia w życie uchwały krajobrazowej, z terenu całego miasta zniknęło ponad 800 reklam tego typu. Warto zauważyć, że ta miejska jednostka odgrywa istotną rolę w egzekwowaniu zapisów uchwały na terenach znajdujących się w jej zarządzie, zgodnie z obowiązującym statutem – tj. w pasie drogowym dróg publicznych oraz na działkach drogowych będących w zarządzie ZDMK.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, przed wydaniem decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, ocenia zgodność planowanej reklamy z przepisami uchwały krajobrazowej, natomiast samego zezwolenia udziela na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Z kolei kontrolując legalność umieszczenia reklamy, jednostka bada istnienie zezwolenia oraz zgodność stanu faktycznego z jego zakresem. Podstawą zastosowania sankcji karnych jest brak zezwolenia z art. 40 lub niestosowanie się do jego zasad, a nie sama niezgodność z zapisami uchwały krajobrazowej, bo uchwała ta nie przewiduje odpowiednich sankcji karnych. Można więc powiedzieć, że ZDMK egzekwuje uchwałę nie w sposób bezpośredni, lecz poprzez przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Efekty? Od 1 lipca 2020 r. wystawiono ponad 70 decyzji nakładających opłatę karną za zajęcie pasa drogowego w celach reklamowych bez wymaganej zgody zarządcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych – na sumę ponad 250 tys. zł. Ponadto w toku jest ponad 250 postępowań administracyjnych o zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia, więc w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych decyzji. Trzeba jednak zaznaczyć, że postępowania administracyjne, ze względu na swój charakter oraz m.in. możliwość odwołania się do organów wyższej instancji, są rozciągnięte w czasie.

Dodatkowo kwerenda w cyfrowych bazach danych Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wykazała do tej pory dwa zgłoszenia związane z niezgodnością reklamy z uchwałą. W stosunku do tych zgłoszeń wydział podjął działania wyjaśniające.

Za realizację zadań związanych z nakładaniem kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały odpowiadał będzie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK. Obecnie trwa doposażanie go w odpowiednie środki do egzekwowania zapisów uchwały. Opracowywane są też procedury, które określą poszczególne czynności, jakie organ będzie podejmował, aby doprowadzić daną tablicę reklamową czy urządzenie reklamowe do stanu zgodności z uchwałą krajobrazową.

Od dnia wejścia w życie uchwały krajobrazowej podczas prowadzenia postępowań administracyjnych uwzględnia się także jej przepisy, ponieważ są one wyrażone w akcie prawa miejscowego. Przykładowo, jeżeli inwestor złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar wykonania robót budowlanych, które dotyczą inwestycji sprzecznej z przepisami uchwały, to nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie sprawy w tym przedmiocie.

Publikujemy zdjęcia, które na Facebooku zamieścił fanpage ŁADny Kraków oraz fanpage Miasta Kraków 

źródło: Miasta Kraków zdjęcia: Maciej Grzyb, ŁADny Kraków

Czytaj też: Kraków | Elewacja | Kamienica | Walka z reklamami

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły