Poznańska uchwała krajobrazowa wchodzi w życie od dzisiaj!

Poznańska uchwała krajobrazowa wchodzi w życie od 21 lutego.  Przepisy poznańskiej uchwały krajobrazowej zaczęły obowiązywać zatem od dziś. Oznacza to, że reklamy zainstalowane bez wymaganych pozwoleń i niezgodnie z zapisami uchwały muszą zostać rozebrane, inaczej firmy reklamowe powinny liczyć się z dotkliwymi karami. Dla nośników umiejscowionych legalnie przewidziano okresy dostosowawcze.

Uchwała określa zasady i warunki sytuowania urządzeń oraz tablic reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wraz z wejściem w życie dokumentu Miasto zyskało kompleksowe narzędzie do kontrolowania urządzeń reklamowych na terenie całego Poznania, w tym również na terenach nie należących do Miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej.

“Poznaniacy cenią sobie porządek i estetykę. Wejście w życie dokumentu  ułatwi nam walkę z istniejącymi już nielegalnymi nośnikami i pozwoli wkomponować w przestrzeń publiczną nowe tak, by nie zaburzały one jej estetycznego ładu” – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Od momentu wejścia w życie uchwały krajobrazowej pracownicy specjalnie powołanego zespołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury badają zgodność tablic i urządzeń reklamowych z nowymi przepisami. Do ich zadań należy także wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą.

Są to kary biegnące, tzn. są wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy są niezgodne z zapisami uchwały. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą one 40-krotność opłaty reklamowej, która jest liczona za każdy metr kwadratowy reklamy, za każdy dzień. Przykładowo dla nośnika o powierzchni 18 m2 30-dniowa kara wyniesie 9 816 zł. Z karami już teraz powinny liczyć się firmy, które instalowały reklamy nielegalnie.

Uchwała określa terminy na dostosowanie do jej przepisów legalnie umiejscowionych nośników reklamowych. Okresy te są różne dla poszczególnych części stolicy Wielkopolski. Dla obszaru staromiejskiego – 12 miesięcy, centrum i historycznych dzielnic – 2 lata, dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego – 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie.

Okresy, o których mowa, nie mają zastosowania do tablic i urządzeń powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Zalegalizowanie nielegalnej reklamy jest możliwe tylko, gdy jej parametry i położenie są zgodne z zapisami uchwały.

Poznaniacy mogą sami zgłaszać nośniki reklamowe wymagające weryfikacji pod kątem zgodności z uchwałą. Można to zrobić wysyłając maila na adres krajobrazowa@um.poznan.pl. W treści wystarczy zawrzeć: dokładny adres nośnika, numer działki oraz zdjęcie reklamy. Trwają prace nad aktualizacją strony www.poznan.pl/krajobrazowa, na której mieszkańcy i przedsiębiorcy znajdą informacje przybliżające w przystępny sposób zapisy uchwały krajobrazowej. Niebawem w aplikacji Smart City powstanie także nowa usługa, umożliwiająca poznaniakom zgłaszanie nośników reklamowych.

Dokument wszedł w życie 21 lutego. Zgodnie z procedurą z początkiem marca upływa termin na ewentualne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego poznańskiej uchwały krajobrazowej.

Co zakłada poznańska uchwała krajobrazowa? 

Dokument podzielił Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Dokument wyróżnia także obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. W dokumencie ograniczono również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach. Można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, tam gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne.

Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami.

Uporządkowano również kwestię szyldów. Chodzi przede wszystkim o wprowadzone ograniczenia co do ich liczby oraz wielkości. Preferowanym miejscem usytuowania tego typu nośników są elewacje budynków. Wyjątkowo przewidziano możliwość wykonania szyldów m.in. na dachu czy ogrodzeniu nieruchomości, a także wolno stojących.

Dokument reguluje również zasady dotyczące sytuowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich z betonowych elementów prefabrykowanych. Ponadto uchwała określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

źródło, tekst, zdjęcia: UM Poznań (www.poznan.pl)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Miasto | Poznań | whiteMAD na Instagramie