Kanał po remoncie rozety. Zdj. Krzysztof Babicki, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Wschodnia rozeta Kanału Piaseczyńskiego wygląda jak nowa!

Wschodnia rozeta Kanału Piaseczyńskiego wygląda jak nowa. Niedawno zakończyła się jej kompleksowa rewitalizacja. Wszystkie prace zostały wykonane pod nadzorem przyrodniczym, a sam projekt zatwierdzony został przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kanał jest wpisany do rejestru zabytków). Zmiany poprawią jakość życia zwierząt na tym terenie, z jednoczesnym poszanowaniem tkanki historycznej miejsca.

Kanał powstał w XVIII w. nieopodal Zamku Ujazdowskiego. Inicjatorem budowy był August II Mocny, który kontynuował zmiany wystroju założenia parkowego, zapoczątkowane przez wybitnego architekta Tylmana z Gameren. Było to ówcześnie największe w Polsce, a drugie w Europie po Wersalu barokowe założenie wodne, ulokowane na osi wjazdowej rezydencji.

Zygmunt Vogel, 1798 rok, widok na pałac. Źródło: Cyfrowe Muzeum Narodowe

rozeta Kanału Piaseczyńskiego


W 1766 ro­ku pa­łac w Ujaz­do­wie ku­pił Sta­nis­ław Au­gust Po­nia­tow­ski, który roz­po­czął ko­lej­ną prze­bu­do­wę, za­tru­dnia­jąc w tym ce­lu naj­lep­szych w kra­ju ar­chi­tek­tów. W latach 1768-73 powstało wielkie założenie przestrzenne przed zamkiem, nawiązujące skalą do Osi Saskiej, znane jako Oś Stanisławowska. Wokół osi wytyczonej przez Kanał Piaseczyński i drogę wjazdową do Zamku (obecnie ul. Nowowiejska) wytyczono siatkę promieniście rozchodzących się alej, które zbiegają się w kilku okrągłych placach: Na Rozdrożu, Unii Lubelskiej, Trzech Krzyży. Punktem centralnym całej tej barokowej kompozycji był Zamek Ujazdowski.

Oś Stanisławowska naniesiona na współczesne zdjęcie miasta. Źródło: Google Maps

rozeta Kanału Piaseczyńskiego

Prace zostały zakończone w połowie kwietnia br. Jednym z warunków postawionych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było uformowanie skarp zbiornika z zachowaniem istniejącego kształtu skarpy, a także umocnienie dolnej części skarpy płytami betonowymi na poziomie takim samym, jak płyty na pozostałej części kanału. Zostały wymienione umocnienia betonowe wschodniej rozety Kanału oraz lekko złagodzono nachylenie górnej części skarp. Powstały nowe wypłycenia podparte gabionami – sprzyjają one rozwojowi roślinności wodnej i bytowaniu ptactwa oraz płazów. Ponadto rozpłytowany został teren wokół rozety, powstała nowa aleja z nawierzchni mineralnej oraz ścieżki z kostek i płyt odzyskanych z dawnej nawierzchni.

Przy alejkach prowadzących do chodnika wzdłuż ul. Czerniakowskiej posadzone zostały szpalery 21 lip drobnolistnych, które są nawiązaniem do alej biegnących wzdłuż całego kanału.
Rabatę z krzewów o powierzchni 235 m2 tworzą gatunki rodzime – śliwa tarnina i dzika róża. Rośliny cebulowe – śnieżyczki przebiśniegi – zostały posadzone na obszarze aż 1 653 m2. Przy alejkach zostały postawione dwie ławki i trzy kosze.

Rozeta Kanału Piaseczyńskiego przed i po remoncie. 

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski), realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Czytaj też: Warszawa | Zieleń | Miasto | Place, Skwery, Parki  | whiteMAD na Instagramie