Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu

Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu. Znamy wyniki konkursu!

Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu obejmą dwie działki w centrum miasta: park 18 Marca i skwer Pionierów. Właśnie poznaliśmy wyniki konkursu zorganizowanego przez władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.

Konkurs projektowy na Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu podzielono na dwie części: studialną, obejmującą park 18 Marca, i realizacyjną, obejmującą skwer Pionierów Kołobrzegu, gdzie przewidziano budowę pawilonu usługowego. Główną ideą zamawiającego było uzyskanie koncepcji położonego w zieleni, innowacyjnego, nowoczesnego, ekonomicznego i przyjaznego mieszkańcom obszaru przestrzeni publicznych o szeroko pojętych funkcjach kulturalno-rekreacyjnych.

Choć wpłynęło 38 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, prace złożyło tylko 15 zespołów. Ostatecznie pierwsze miejsce i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu skweru Pionierów Kołobrzegu sędziowie przyznali pracowni JAZ+Architekci (zespół w składzie: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Zuzanna Trzcińska, Klaudia Wujkowska, Joanna Lipnicka, Ewa Kuhnert, Martyna Kędrzyńska, Aleksandra Wiktorka-Rakoczy, Maja Skibińska). Sędziowie docenili koncepcję otwartego formowania przestrzeni i eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z parkową zielenią.

Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną” realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ul. Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż niej giełdy staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji skweru Pionierów z parkiem 18 Marca, może jednak okazać się propozycją trudną do przeprowadzenia – podkreślili jurorzy.


Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu – najlepsze projekty 

I Nagroda w wysokości 30000 zł – JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C (https://jazplus.pl)
W ramach nagrody, zwycięzca otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu 
Nagrodę przyznano za koncepcję otwartego formowania Skweru Pionierów Kołobrzegu, wprowadzającą eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z bogactwem parkowej zieleni. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną” realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ul. Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż niej Giełdy Staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji Skweru Pionierów Kołobrzegu z Parkiem 18 Marca, może jednak okazać się propozycją trudną do realizacji. Ewentualne przeniesienie Giełdy Staroci w inne miejsce nie stanowi o degradacji wartości pracy.

Autorzy:

 • Andrzej Jaworski
 • Julian Żmijewski
 • Anna Kotowska
 • Zuzanna Trzcińska,
 • Klaudia Wujkowska
 • Joanna Lipnicka,
 • Ewa Kuhnert
 • Martyna Kędrzyńska
 • Aleksandra Wiktorka-Rakoczy
 • Maja Skibińska

II Nagroda w wysokości 20000 zł – D+P Architektura (https://dparchitektura.pl)
Nagrodę przyznano za konsekwentną kompozycję ·skweru Pionierów Kołobrzegu z wpisaniem w jej strukturę wyrazistego „budynku-placu”. Słabością pracy jest skupienie się na kształtowaniu tego obiektu, z luźnym odniesieniem się do wymogów programowych – brak jednoznacznego wskazania lokalizacji szeregu wymaganych elementów. Stąd wyrazistość zaproponowanego rozwiązania nie stanowi, zdaniem Sądu, wystarczającego argumentu dla realizacji.

Autor:

 • Paweł Skóra

III Nagroda w wysokości 10000 zł – Pniewski Architekci (https://pniewskiarchitekci.pl)
Nagrodę przyznano za wyrazistą koncepcję, organizującą przestrzeń parku przez swobodnie kształtowane obramowanie w formie pergoli i zintegrowanej z nią zabudowy. Ten walor pracy stanowi jednocześnie o jej słabości – zaproponowaniu formy niepodatnej na zmiany i przekształcenia, skomplikowanej i kosztownej w realizacji, która musi przebiegać jednoetapowo.

Autorzy:

 • Patryk Pniewski
 • Ewa Ostrowicka
 • Anna Nowak
 • Karolina Betke
 • Wioleta Melerska

Zalecenia pokonkursowe dla Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu

Niezależnie od powodów przyznania przez Sąd Konkursowy pracy nr 11 pierwszego miejsca, Sąd Konkursowy zwraca uwagę projektantów na następujące kwestie wymagające przemyślenia:

 • projektanci słusznie założyli w pracy konkursowej interwencję w organizację ulicy Łopuskiego
 • ograniczenie ruchu, nowe przejście dla pieszych przy szkole, wydaje się zasadne podjęcie bardziej odważnych decyzji i przekształcenie ulicy Łopuskiego w tzw. Woonerf i konsekwentnie otwarcie projektowanych pawilonów zarówno na park jak i na nowoprojektowany ciąg pieszo­jezdny;
 • lokalizacja Giełdy Staroci wymaga przemyślenia – czasowe zamykanie ulicy Sybiraków, czy miejsc postojowych przy niej zlokalizowanych nie musi być konieczne, a wyprowadzanie ludzi – klientów Giełdy Staroci poza obrys parku może działać odwrotnie do zamierzonego celu przebudowy parku – czyli miejsca gromadzenia się ludzi w różnych celach aktywności, w tym klientów Giełdy Staroci;
 • należy zaprojektować pawilony Giełdy Staroci w sposób umożliwiający zamykanie poszczególnych straganów na noc wraz z towarami.

Skład jury konkursowego ze strony SARP: Jerzy Szczepanik-Dzikowski (przewodniczący), Marek Perepeczo, Wojciech Subalski, Stanisław Skład i Adam Zwoliński, a także reprezentanci kołobrzeskiego magistratu: Cezary Kalinowski, Ewa Pełechata oraz Monika Buśko-Kuś.

źródło: https://www.architektsarp.pl/ / wizualizacje: https://jazplus.pl

Czytaj więcej: Place, Skwery, Parki | Zieleń | Rośliny| WhiteMAD na Instagramie