Dlaczego warto zastrzec wygląd produktów w Urzędzie Patentowym?

Rejestracja wzorów przemysłowych, bo o to w tym wszystkim chodzi, potrafi przynieść firmie zaskakująco wiele korzyści. W ten sposób uzyskujesz urzędowy monopol na zarabiania na danym przedmiotcie. A to z kolei daje możliwość kontrolowania sposobu jego wykorzystywania na rynku. Mówiąc w prost, dużo łatwiej będziesz w stanie walczyć z nieuczciwą konkurencją, która Cię kopiuje. W artykule przedstawię Ci najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest wzór przemysłowy w świetle prawa?

Najprościej mówiąc jest to dedykowane narzędzie prawne pozwalające chronić nowoczesne wzornictwo, czyli design przedmiotów. Skoro atrakcyjny wygląd podnosi sprzedaż i staje się przewagą konkurencyjną to można i warto go zastrzec na swoją rzecz. Wszystko co mieści się w deficji wzoru przemysowego ma szansę na uzyskanie świadectwa ochronne.

W praktyce najczęściej przedsiębiorcy zastrzegają w tej formie ubrania, zabawki, meble czy opakowania.


Zobacz również:

Gdzie rejestruje się wzory przemysłowe?

Aby uzyskać ochronę wzoru przemysłowego, należy złożyć stosowny wniosek do urzędu krajowego bądź międzynarodowego. W Polsce odpowiada za to Urząd Patentowy RP. Jeśli chodzi o rejestrację międzynarodową, to można ją dokonać składając wniosek w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Przedsiębiorcy często decydują się na na ochronę unijną (mówimy wówczas o wzorze wspólnotowym). Dzięki takiemu zgłoszeniu ich produkt jest chroniony we wszystkich krajach należących do UE. Opłata za ochronę jednego wzoru wynosi 350 EUR i trwa ona przez 5 lat (z możliwością przedłużenia ochrony do 25 lat). W jednym wniosku możesz złożyć nieograniczoną ilość wzorów, wówczas opłaty za kolejne wzory będą mniejsze.

Jakie wymogi musi spełniać wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy musi spełniać dwa główne kryteria, aby uzyskać ochronę prawną. Po pierwsze, musi być nowy, co oznacza, że wcześniej nie został ujawniony w identycznej formie. Po drugie musi mieć indywidualny charakter, czyli powinien odróżniać się od innych wzorów dostępnych w dacie zgłoszenia na rynku.

Pamiętaj jednak, że ekspert z urzędu nie sprawdza tych wymogów na etapie zgłoszenia. Od strony formalnej praktycznie każdy wzór otrzyma ochronę (zostaną odrzucone wzory przedstawiające lub promujące np. przemoc, dyskryminację ze względu na płeć, rasę, religię lub wyznanie, niepełnosprawność lub orientację seksualną).

Weryfikacja ustawowych przesłanek rejestrowych weryfikowana jest dopiero na etapie sporu. Konkurent, którego właściciel wzoru atakuje, w ramach obrony może próbować mu takie prawo unieważnić. To jednak na nim będzie spoczywać obowiązek przedstawienia dowodów na to, że podobne produkty były obecne już na rynku.

Ulga w nowości dla zgłaszającego

W tej zasadzie chodzi o to, że gdy już udostępniłeś publicznie swój produkt to masz 12 miesięcy na złożenie wniosku o jego rejestrację. Płynie z tego taki wniosek, że prawo daje Ci ten czas po to, abyś przetestował, czy klientom taki produkt się podoba. Nie możesz jednak z decyzją o formalnej ochronie czekać zbyt długo.

Po tym czasie co prawda ochronę i tak otrzymasz (ekspert nie weryfikuje nowości na etapie zgłoszenia), ale w sporze konkurencja może Ci takie prawo z rejestracji uniewaznić. Oczywiście tylko jeżeli znajdzie dowody na ujawnienie.

Jaki jest najczęstszy błąd popełniany przy rejestracji?

Często popełnianym błędem przez zgłaszających jest niedokładne odwzorowanie graficzne wzoru. Może ono prowadzić do błędnej interpretacji zakresu ochrony oraz do odrzucenia wniosku przez eksperta. Warto pamiętać, że wzór przemysłowy jest chroniony jako całość, a nie tylko jako poszczególne elementy składowe. Dlatego też, każdy element wzoru, tak jak i ich układ, ma znaczenie dla jego ochrony.

Skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego może okazać się bardzo pomocne w procesie skłądania wniosku. Rzecznik patentowy posiada nie tylko wiedzę na temat procedur ale również doświadczenie co zrobić, aby taka rejestracja chroniła Cię w możliwie najsilniejszy sposób. Można to przykładowo osiągnąć zgłaszając kilka odmian wzorów.

Dlaczego warto zarejestrować swój wzór przemysłowy?

Zastrzeżeniu wyglądu produktu zapewnia silną ochronę prawną i pozwala na skuteczną z nieuczciwą konkurencją, która nas kopiuje. Poniżej znajdziesz najważniejsze zalety tego typu strategii ochrony swoich produktów.

  1. Zdobywasz formalny monopol prawny

Rejestracja wzoru zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z niego w celach handlowych. Oznacza to, że nikt inny nie może legalnie korzystać z tego wzoru bez jego zgody. Jeżeli ktoś nadmiernie zbliży się do nasyzch produktów przysługuje nam szereg roszczeń.

  1. Łatwe i szybkie blokowanie podróbek np. na Allegro czy Amazon

Mając zastrzeżony wzór przemysłowy łatwo usuniesz nieuczciwe oferty na platformach sprzedażowych. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć świadectwo ochronne, a pracownik portalu w ciągu kilku godzin usunie wskazaną aukcję. Tego typu serwisy nie chcą być kojarzone z ofertami, które naruszają własność intelektualną, czyli wprowadzają do obrotu podrobione towary.

  1. Wzrost wartości firmy

Zarejestrowany wzór zwiększa wartość firmy, co może przyciągać inwestorów i wpływa na rozwój biznesu. W przypadku sprzedaży lub licencjonowania wzoru, jego rejestracja zwiększa atrakcyjność dla potencjalnych nabywców lub licencjobiorców. Pokazuje bowiem, że chronimy to co jest naszą przewagę konkurencyjną.

  1. Łatwiejsze egzekwowanie praw przed sądem

Po przejściu całej procedury otrzymujemy świadectwo rejestracji. To coś na kształt aktu notarialnego. W praktyce pozwala to odwrócić ciężar dowodowy. Łatwo tym dokumentem wykażemy, że mamy monopol na sprzedaż danych produktów. Konkurent może próbować to kwestionować, ale na nim spoczywa wymóg unieważnienia takiego prawa. Np. na podstawie nie spełnienia wymogu nowości. Na tę okolicznośc musi przedłożyć stsoowne dowody. Osoba mająca zastrzeżony wzór z góry jest na silniejszej pozycji.

  1. Długi okres ochrony

Właściciel ma prawo do ochrony swojego wzoru przez okres do 25 lat od daty zgłoszenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wzór jest elementem kluczowym dla biznesu. Nie jest to wcale mało, ponieważ gusta i moda się zmieniają. Zwykle to co było atrakcyjne 10 czy 15 lat temu nie jest obecnie. Często więc właściciele wzorów nie chronią ich aż tak długo.

  1. Pozycja firmy na rynku

Atrakcyjny design jest pozacenową przewagą nad konkurencją. Ta widząc, że atrakcyjna kolekcja meblii świetnie nam się sprzedaje może próbować się do niej przybliżyć ze swoimi produktami. Jednak oficjalne informowanie o przyznanej ochronie większość takich osób odstraszy. Wiedząc, że mogą mieć z tego tytułu problemy nie odważą się na stworzenie kopii czy w ogóle czegość tak podobnego. To dlatego wg badań firmy, które chronią swoją własność intelektualną mają zwykle o 20% większy przychód.

Artykuł sponsorowany