Kanał Bydgoski i jego otoczenie zostaną zrewitalizowane.

Kanał Bydgoski i jego otoczenie zostaną zrewitalizowane.

Kanał Bydgoski i jego otoczenie już niedługo znów będą wizytówką miasta. Miasto pracuje nad kompleksową rewitalizacją otoczenia Kanału Bydgoskiego. Równocześnie powstaje kompleksowa koncepcja jeszcze lepszego wykorzystania terenów znajdujących się nad brzegami Kanału. To, w jakim kierunku zmieni się jego otoczenie, rozstrzygną konsultacje społeczne.

– Konsekwentnie pracujemy nad tym, by przywrócić dawną świetność terenom nad Starym i Nowym Kanałem Bydgoskim – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – Realizujemy projekty, które pozwalają eksponować jego walory historyczne i zachować zielony charakter. Równocześnie zależy nam, by nowe funkcje rekreacyjne wprowadzać tak, by to miejsce umożliwiało też aktywny wypoczynek. Istniejącą infrastrukturę chcemy też lepiej dostosować do oczekiwań mieszkańców: zadbać o dodatkowe miejsca do odpoczynku, nowe nasadzenia. Wprowadzimy rozwiązania poprawiające estetykę małej infrastruktury w postaci ławek, barierek, oświetlenia. Ważnym elementem jest wprowadzanie iluminacji, które mają podkreślać walory kanału również po zmroku. W pierwszej kolejności – już w przyszłym roku, zlecimy wykonanie podświetlenia śluz nad Starym Kanałem. By osiągnąć jak najlepszy efekt będziemy działać według przygotowywanej koncepcji, która skonsultujemy z mieszkańcami.

Wstępna koncepcja zagospodarowania otoczenia Kanału Bydgoskiego przedstawiona została radom osiedli oraz stowarzyszeniom mieszkańców. Wczesną wiosną zostanie poddana konsultacjom społecznym. Będą mogli się w nich wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy. Dokument będzie wyznaczał docelowe zagospodarowanie terenu. Wszystkie nowe inwestycje, także projekty zgłaszane w ramach BBO, będą musiały być zgodne z powstającym opracowaniem.

W mijającym roku w otoczeniu Kanału Bydgoskiego zostało zrealizowanych kilkanaście dużych inwestycji. Ich wartość szacowana jest na 10 mln zł. Trwają przygotowania do kolejnych zadań. Ważną rolę w procesie rewitalizacji tej części Bydgoszczy pełni Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Zależy nam, by otoczenie Kanału stało się nie tylko ładnym miejscem, ale równie ważne jest, by toczyło się tu życie – mówi kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz. – Stąd szereg pomysłów związanych z urządzaniem nad jego brzegami wydarzeń kulturalnych, zabaw, pikników, pokazów. Dzięki temu, że dwa lata temu zaczęliśmy funkcjonować w nowej siedzibie możemy realizować znacznie więcej projektów, z których korzystają bydgoszczanie. Również zgłosimy swoje spostrzeżenia w trakcie konsultacji.

Kanał Bydgoski i jego otoczenie zostaną zrewitalizowane.


Kanał Bydgoski – najważniejsze elementy koncepcji

Projektanci zakładają, że wszystkie zmiany muszą przede wszystkim wzmacniać rolę kanału na tym obszarze. W swoim opracowaniu zaproponowali między innymi:

 • nacisk w działaniach inwestycyjnych na inwestycje związane z pracami konserwatorskimi, remontowymi, związanymi z utrzymaniem bieżącym itp. dotyczącymi Kanału Bydgoskiego jako obiektu zabytkowego;
 • wzmacnianie w kompozycji przestrzennej obiektu poprzez działania konserwatorskie związane z zachowaniem jak najwyższych walorów śluz, brzegów kanału, zabudowy towarzyszącej i najbliższego otoczenia kanału;
 • nacisk na działania związane z utrwalaniem obiektu i jego historii (w tym fragmentów poddanych przebudowie lub zasypaniu) – w przestrzeni i świadomości mieszkańców – podświetlanie dekoracyjne śluz i brzegów (w wybranych miejscach), punkty (tablice) informacyjne związane z historią, strukturą obiektu i inne działania;
 • podział obszaru na strefy o zróżnicowanych funkcjach;
 • adaptację wybranych form zagospodarowania terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych;
 • wprowadzenie standardów w zakresie form zagospodarowania i utrzymania z uwzględnieniem cech charakterystycznych (stylistycznych) kompozycji przestrzennej i funkcji (historycznych lub/i współczesnych);
 • podkreślenie stref wejściowych z uwzględnieniem poprawy dostępności dla wszystkich grup oraz walorów estetycznych kompozycji przestrzennej (strefy reprezentacyjne);
 • określenie stref lokalizacji dodatkowego wyposażenia;
 • priorytetowe traktowanie drzew i wartościowej zieleni – nowe elementy nie powinny powodować wycinki i uszkodzenia drzew;
 • wprowadzenie iluminacji podkreślających ceglane ściany śluz;
 • stosowanie rozwiązań przyjaznych dla zwierząt;
 • ujednolicenie opraw oświetleniowych;
 • ujednolicanie elementów małej architektury;
 • remonty nawierzchni;
 • wykorzystanie zagłębień terenowych oraz dawnych rowów jako elementu systemu gospodarowania wodą opadową i roztopową;
 • stosowanie tzw. „małej retencji” do zatrzymania części wód deszczowych;
 • stosowanie małej architektury sportowej i zabawowej o leśnym charakterze z przewagą drewna i stali,
 • wszystkie ciągi piesze dopuszczone także dla rowerzystów;
 • wyznaczenie dodatkowych miejsc dla wędkarzy.

Kanał Bydgoski na liście UNESCO

Stary Kanał Bydgoski to zachowany do dziś odcinek sztucznej drogi wodnej wybudowanej w latach 1773 – 1774. Koncepcja budowy połączenia wodnego Brdy i Noteci przecinającego linię wododziału powstała za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1766 roku jeden z najwybitniejszych kartografów Franciszek Florian Czaki opracował projekt kanału Brda-Noteć. Z uwagi na I rozbiór Polski, który nastąpił w 1772 r., prace nad projektem zostały wstrzymane. Koncepcje połączenia rzeki Brdy i Noteci przejął i zrealizował król pruski Fryderyk II na podstawie projektu powstałego również w 1772r. autorstwa Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa. Prace budowlane, którymi kierował Wilhelm Dornstein, trwały od wiosny 1773r. do połowy września 1774r. W tym czasie powstał kanał długości 26,7 km z 10 drewnianymi śluzami. Pracujemy nad uznaniem Kanału Bydgoskiego za pomnik historii. To niezbędny krok, który pozwoli następnie starać się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Bydgoszcz | Place, Skwery, Parki  | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły